NL | EN
Uitgeverij  Actueel

Sipke komt op stoom

Er is werk aan de winkel voor de kleine spitsmuis Sipke en zijn opa: het is hoog water in Fryslân, dus het Woudagemaal moet worden ingezet om het water weg te pompen. Opa Spitsmuis weet gelukkig precies hoe het stoomgemaal werkt. Maar… het pompen komt maar niet op gang! Waar kan dat nou aan liggen? Sipke gaat op onderzoek uit.

Der is wurk oan ’e winkel foar lytse pipermûs Sipke en syn pake: it is heechwetter yn Fryslân en dêrom moat it Woudagemaal oansetten wurde om it wetter fuort te pompen. Pake Pipermûs wit gelokkich presys hoe’t it stoomgemaal wurket. Mar… it pompen komt mar net op gong! Wêr kin dat no oan lizze? Sipke giet op ûndersyk út.

Een Fries-Nederlands Gouden Boekje